Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Dữ liệu lớn {Political}

Chúng tôi nhận được hơn một triệu câu trả lời duy nhất (và lọc ra nhiều lần gửi) cho khảo sát các vấn đề chính trị của chúng tôi mỗi ngày và phân loại các nội dung gửi theo trang web chính trị, tiểu bang, thành phố và giới thiệu. Chọn sự cố bên dưới để bắt đầu khám phá.

Các vấn đề xã hội

Vấn đề giáo dục

Vấn đề kinh tế

Sự cố Giao thông

Các vấn đề khoa học

Vấn đề về chăm sóc sức khỏe

Vấn đề bầu cử

Các vấn đề hình sự

Các vấn đề chính sách đối ngoại

Các vấn đề chính sách trong nước

Vấn đề môi trường

Vấn đề xuất nhập cảnh

Español Ngôn ngữ tiếng Việt]